Menu

Thành viên các trường Kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương (AAPBS)

Hiệp hội các trường Kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AAPBS) hiện có 147 trường,  Đến nay, FSB là trường duy nhất tại Việt Nam tham gia hiệp hội này.